Sander Valkema en Pier Piersma!

Langs de Lijn:

Bêste lêzer,

Supporters fan de moanne:
Troch de froulju fan FFS binne opjûn:
Sander Valkema en Pier Piersma!

Wij wolle perfoarst jim sizze dat wy tige op skik binne mei jimme oanstelling om supporter fan de moanne te wurden.

As wy net op sneon arbeidzje moatte,  kenne de froulju der op rekkenje dat wy harren stypje
Wij binne grutsk op ús froulju’s team.
En we fine it ek in merakel hoe dat team ûntstien is en no sa draait.

Trochdat der op in gegeven momint te min spilers yn it team sieten , en it der op begûn te lykjen dat se it folgjend jier net troch gean koenen, ha de froulju sels in wervings kampanje opset.

Mei dit útsûnderlike resultaat!

Se ha in grutte ploech sponsors fûn,
“Fammen kenne dat mei harren natuerlike attributen..
wy sizze dan: Se wippe der even ien út en dan sit de kat al hast yn de sek….”

Mar der giet it no net om…..

Sûnder mis, de fammen ha it goed op rit setten.
Se ha no al in nijsgjirrige ploech op papier set, waarbij de kâns op in 2e froulju’s team in de takomst net útsluten is..

Se binne goed fanatyk en se ha twa fanatike lieders,
Watze Monsma en Serge Souwen die de roedel byelkoar halde.
Twa fanatike trainers;
Jorn de Boer en Nico Pylman
En fanatike Erika natuerlik foar as der wat regele wurde moat..

No snappe jim ek werom wij supporters wurden binne van dizze tige noflike froulju’s club…

Alle sukses tawinske

Sander en Pier