eehalderij-Haskerfeanpolder-sponsert-FFS

De boeren út Stobbegat en omkriten drage FFS in waarm hert ta!

Mar leafst 44 boerebedriuwen út de Haskerfeanpolder hawwe de hannen ynien slein en it resultaat mei der wêze. Yn totaal 120 meter oan reklamebuorden mei dêrop in prachtich agrarysk lânskip mei kij, hynders en boerepleatsen fan Stobbegat en omkriten.

De tekst op de buorden sprekt foar sich: “Molkfeehalderij Haskerveenpolder winsket FFS succes! De wyte motor út de polder.

Wy wolle ûndersteande boeren hjirby nochris tige tanke foar harren stipe!

A. EN J. MULDER
B.OENEMA
BENNIE LENES
DOC
F.VELDSTRA
FAM. HOEKMAN
FAM. JONGSMA
FAM. MINNEMA
FAM. S.BREEUWSMA
FIRMA HUITEMA-BROUWER
HERMAN EN RUDOLF LENES
J. HOEKMAN
J. V.D ZIJL
J.H. EN P. VIERSTRA
J.J YPMA
J.LENES
J.STEENBEEK
J.V.D WERF
JAPPIE VELDHUIS USA
L.M.B. T.H. DE JONG
MOLKFEEBEDRIUW S.J.HOLTROP
MOLKFEEBEDRIUW T. EN A. SALVERDA
MTS S. EN K. JANSMA
MTS BAKKER-V.D LAAN
MTS BOERSMA-V.D WAL
MTS DEN HERTOG-VENEMA
MTS F. EN R. DE GLEE
MTS G. EN H. DE JONG
MTS H. HOSPER
MTS HOEKSTRA-VAN LOO
MTS J. EN L.DE JONG
MTS J.B. VELDSTRA EN Y.VELDSTRA-LIEUWES
MTS J.J.B. V.D ZIJL
MTS JAARSMA-FEENSTRA
MTS JAARSMA-LENES
MTS LENES-CLEMENS
MTS LENES-SIEPERDA
MTS VAN DER VEEN
MTS VAN KEIMPEMA-VENEMA
P.WIERDSMA
R. PIJLMAN
R.F DE GLEE
VOF O. EN H. BOONSTRA
WILLEM EN JELLIE FEENSTRA

[Foto: Pier van der Heide – Jouster Courant]