UT grutte tredde ien poetstenue!

De auroene trainers en leidersvergadering is der beslûten dot elk team verantwoordelijk is foar ut skjin meitsjen fan de boarding, goals, duckouts en rotzooi langs ut fjild.
Ut is de bedoeling dot ieder jier een oar team anwezen wurd.
image4

Ut grutte tredde hebbe auroene tonsje te joen de eerste jierlijkse poetsbeurt roenom t fjild foar harren rekening noam.
De mann wien sterk vertegenwoordigd bijna olle jongens wien anwezig bij t spektakel. Eerst een lytse bespreking oer plan de kapanje fan t dreamteam. Ut dure net lang voordat BVF verhuur fan de gebr. Bakker mei een heuge drukspuit op de proppen koam.
image1

Hedzer beheerde ut transport fan de spuit. Jan en Sander hien hun giele trochwerkpak fan zolder helle en roeleerden de grutte lans foar de vòòr- en achterkant fanne boarding.

image2-2 IMG_2963
De rest fan ut team gieng hun voor om olles ien te sjipjen en de rotzooi roenom t fjild schön und sauber te meitsjen.

Toen we klear wien hebbe we deze zege uiteraard fiert mei een burrel werbei de sterke verhalen uiteraard wer iene roente gongen.

Ol mei ol een geslaagde skjinmaakjoen! Bedankt oljer en we hope dot alle leden en sponsers wer geniete kinne fanne frisse opknapbeurt fan de club.

Ut grutte tredde