Ledenadministratie FFS

1 – Ledenadministratie

De ledenadministratie bij F.F.S. wordt geregeld door de secretaris. Bijgaand vind je logoffsde mogelijkheden en voorwaarden voor het lidmaatschap bij F.F.S.. Voor de ledenadministratie wordt gebruikt gemaakt van het programma Sportlink. Deze zorgt voor de uitwisseling met de KNVB. Daarnaast werken wij intern met een aanmeldingsformulier. Het is niet mogelijk om bij F.F.S. te voetballen zonder je te hebben aangemeld als lid via dit aanmeldingsformulier.

Alleen schriftelijke aanmeldingen, wijzigingen of beëindigingen kunnen worden behandeld.


2 – Contributie

De contributie wordt ieder jaar tijdens de ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2021 – 2022 is als volgt vastgesteld:

Soort lidmaatschap* Contributie
Niet spelend lid € 55,-
Veld, spelend lid, 7×7 € 80,-
Veld, spelend lid:
– Tot O13:
– Tot O18:
– Senior:

€ 70,-
€ 80,-
€ 140,-
Zaal, spelend lid € 140,-
Combinatie veld & 7×7 € 195,-
Combinatie zaal & 7×7 € 195,-
Combinatie veld & zaal € 220,-
Combinatie veld & zaal O18 € 160,-

* Bij alle lidmaatschappen bedoelen we zowel heren als dames, jongens of meisjes.

Voor de betaling van de contributie geldt het volgende:

  • De inning van de contributie verloopt via automatische incasso.
  • Automatische incasso kan plaatsvinden in 1 of 2 termijnen.
  • Indien je kiest voor 1 termijn: incasso vindt plaats in eerste week van september.
  • Indien je kiest voor 2 termijnen: incasso vindt plaats in eerste week van september en de eerste week van januari.
  • Bij aanmelding gedurende het lopende seizoen geldt een bedrag van het hele seizoen of van de helft van een seizoen (afhankelijk van het moment van aanmelding: t/m december – hele bedrag, vanaf januari – helft van het bedrag).
  • Bij afmelding gedurende het seizoen wordt het totale bedrag voor dat seizoen betaald.

3 –Aanmelden als nieuw lid

Allereerst willen wij je bedanken dat jij je wilt aanmelden bij onze prachtige voetbalvereniging F.F.S.. Om je aan te melden dien je het Aanmeldingsformulier FFS 2021-2022 in te vullen, te voorzien van een handtekening en vervolgens op te sturen naar de secretaris van F.F.S.:

Secretaris F.F.S.
T.a.v. Antsje Minnema
Vegelinsweg 29
8467 SN Vegelinsoord.
Of mailen naar secretaris@ffs-vegelinsoord.nl

Wil je letten op het bijvoegen van een kopie van jouw identiteitsbewijs?

4 – Wijzigen bestaand lidmaatschap

Indien je jouw lidmaatschap bij F.F.S. wilt wijzigen, dan dient dit ook schriftelijk te gebeuren. Je kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken en aangeven welk lidmaatschap je wenst. Je tekent dan meteen voor automatische incasso van de juiste contributie. Je hoeft dan niet opnieuw een pasfoto of identiteitsbewijs mee te leveren.

5 – Beëindiging lidmaatschap / overschrijving

Voor een correcte en definitieve afronding van het lidmaatschap dien je onderstaande procedure te volgen.

Procedure beëindigen lidmaatschap F.F.S.

Meld jouw verzoek schriftelijk aan bij de secretaris van F.F.S.. Dit kan via de post (zie adres secretaris) of per e-mail: secretaris@ffs-vegelinsoord.nl

Zorg dat je tijdig aan jouw financiële verplichtingen hebt voldaan. Denk hierbij aan openstaande boetes, contributies etc..

Je afmelding is pas definitief na afronding van alle bovenstaande punten.

Overige informatie en aandachtspunten betreffende beëindiging lidmaatschap

De volledige afronding van bovenstaande punten dient geregeld te zijn voor 31 mei. Bij een afmelding na 31 mei ga je weer de volledige financiële verplichtingen aan voor een volledig seizoen.

N.B. Een mondelinge afmelding bij één van de vrijwilligers van F.F.S. (waaronder leiders en trainers) wordt niet in behandeling genomen.

Mochten er om gegronde redenen (school, blessures of werk) twijfels zijn over het voortzetten van het lidmaatschap, neem dan contact op met de secretaris. In overleg kan dan voor de beste oplossing worden gekozen.

Het lidmaatschap is aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (31 mei), met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Als het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd, is over het gehele verenigingsjaar contributie verschuldigd.

Mocht je na beëindiging van het lidmaatschap toch graag op de hoogte blijven van wat er bij F.F.S. gebeurt, dan is er ook de mogelijkheid om tegen een vergoeding relatie te worden. De secretaris informeert je hier graag verder over.

Overschrijving naar andere vereniging

Mocht jij je willen overschrijven naar een andere vereniging dan werkt F.F.S. daar natuurlijk aan mee. Er dient echter wel voldaan te zijn aan de eisen welke gesteld zijn aan het beëindigen van het lidmaatschap.

Er kan alleen overschrijving worden aangevraagd bij de secretaris van F.F.S.. De overschrijving zal pas in behandeling worden genomen nadat is vastgesteld dat aan alle verplichtingen tegenover F.F.S. is voldaan. Houd er rekening mee dat de verwerking van een overschrijving enkele weken is.

Procedure overschrijving
De secretaris van F.F.S. vult, indien aan alle verplichtingen is voldaan, het overschrijvingsformulier in en vult deze aan met de spelerspas en de ‘Overschrijvingskaart’. De secretaris overhandigt de formulieren aan jou. Jij dient deze te overhandigen aan jouw nieuwe vereniging voor verdere verwerking. Afhankelijk van de procedures bij de nieuwe vereniging zal of jij of de verantwoordelijke bij de nieuwe club de papieren inleveren bij de KNVB. Na acceptatie door de KNVB zal de nieuwe club een nieuwe spelerspas ontvangen.

Let op: De KNVB hanteert strikte regels: geen spelerspas = niet speelgerechtigd voor de competitie!

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact op nemen met de secretaris van F.F.S.
Mocht je onverhoopt F.F.S. verlaten, dan hopen we dat je altijd met veel plezier lid bent geweest van onze mooie vereniging en dat je vele mooie herinneringen hebt overgehouden aan jouw lidmaatschap.